Cum putem reuși ?

Activități prin Cooperare

Activități comune

Cum se
derulează ?

Cele mai multe comune din România au mari probleme de funcționare, de furnizare către populație a serviciilor încredințate prin lege. Asociația Comunelor din România a făcut permanente presiuni asupra autorităților centrale pentru acordarea prin bugetul de stat a unui buget de funcționare pentru fiecare comună, buget care să permită și angajarea unui număr suficient de funcționari publici, care să fie și plătiți pe măsura activității depuse.

Din păcate, aceste demersuri nu au înregistrat și rezultale așteptate, primarii de comune fiind nevoiți să se descurce cu un aparat propriu redus numeric și foarte prost remunerat care însă trebuie să furnizeze către populație aceleași servicii ca un municipiu sau oraș (autoritățile locale din România sunt constituite din 103 municipii plus cele 6 sectoare ale capitalei țării – București, 206 orașe și 2862 de comune, la care se adaugă și 41 de județe).

Cum putem ajuta ?

A.Co.R. poate interveni ...

Asociația Comunelor din România, în calitatea sa de entitate reprezentativă pentru comunele membre din România, a căutat în permanență să identifice noi modalități pentru comune de a furniza servicii către populație la cea mai înaltă calitate posibilă în condițiile administrației publice locale actuale.

Una din variantele avute în vedere de către ACoR în acest demers a plecat de la existența celor 41 de Filiale județene ale Asociației Comunelor din România înființate deja și de la existența și experiențele Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

Avându-se în vedere că un ADI se constituia prin dreptul unităților administrativ teritoriale de a colabora și a coopera în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori a furnizării în comun a unor servicii publice, mai ales beneficiind de  finanțare din partea Uniunii Europene, reprezentanții Asociației Comunelor din România au preluat această idee gândindu-se să-i generalizeze sfera de aplicare.

În această tendință s-a numărat și colaborarea cu Ministerul Finanțelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern – UCAAPI, care, în parteneriat cu ministerele finanțelor din Franța și Austria, au desfășurat un proiect finanţat din fonduri europene, menit să contribuie la reforma administrației publice locale. Acest proiect a fost o noutate absolută în abordarea problemelor care există la nivelul administrației publice locale mai ales în ceea ce privește soluția propusă.

Această  inițiativă inovativă demarată în 2008 produce deja efecte, dar este încă într-o perioadă de căutări. Scopul este de îmbunătățire a cadrului legislativ, de identificare a celei mai bune variante de funcționare a serviciilor publice locale, de a reforma administrația publică locală prin introducerea posibilității de a exercita anumite funcțiuni ale administrației publice locale prin cooperare.

Asociația Comunelor din România a contribuit decisiv la crearea acestei soluții prin modificarea art. 24 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, care prevede acum că „Instituţiile publice locale, …, precum şi cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii”. Toate aceste activități ar trebui să fie efectuate după principiul celor 3E: eficiență, eficacitate și economicitate. Astfel se realizează la nivelul administrației publice locale o eficientizare evidentă în utilizarea fondurilor publice.

Asociația Comunelor din România, a reușit să dobândească statutul de utilitate publică în 2008 și a creat structuri județene, respectiv filiale județene, putând implementa această prevedere legală și sprijinind controlul local al autorităților publice.

Practic, prin acest articol de lege se creează premisele ca, la nivelul structurilor județene ale structurilor asociative ale autorităților locale, cu personalitate juridică, recunoscute ca având utilitate publică, să se poate organiza și exercita activități, în scopul de a realiza anumite atribuții stabilite prin lege autorităților locale. Cum Asociația Comunelor din România are înființate astfel de structuri județene, respectiv Filialele județene ale ACoR, s-a trecut la implementarea acestui articol prin exercitarea prin cooperare a auditului public intern, a urbanismului, a contabilității, etc, de către mai multe comune din fiecare județ care semnau un „Acord de cooperare” în acest sens.

Astfel, în februarie 2020, în 29 de județe ale României, ACoR exercită prin Filialele județene, activitatea de audit public intern prin cooperare, către comunele membre din județ. Astfel, un număr de 1594 de comune din 2862 existente la nivelul întregii țări, aproximativ 55%, sunt beneficiare ale acestui sistem inovativ.

De asemenea, pe lângă activitatea de audit public intern, Filialele județene ale ACoR exercită alte activități prin cooperare, printre care enumerăm activitatea financiar contabilă, activitatea de relații cu publicul și activitatea administrativă, urbanismul si amenajarea teritorilului, etc.

“Eu cred ca vesnicia s-a nascut la sat.”

Lucian Blaga