Clarificări Ministerul Finanțelor

MINISTERUL FINANȚELOR

Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile

Prin prezenta, vă informăm că mai multe autorități publice locale și entități din mediul de afaceri, în special în cazul agenților economici care aveau obligația depunerii rapoartelor de evaluare ca urmare a împlinirii celor 3 ani de la ultima evaluare, până la data de 31 martie 2021, au solicitat Ministerului Finanțelor, un punct de vedere oficial privind data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 296/2020, în special prin prisma art. 4 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Astfel, ținând cont și de faptul că au fost modificate 29 de articole de la Titlul IX din Codul fiscal, în vederea aplicării unitare, de o parte și eliminarea confuziilor și aplicarea arbitrară a legii, pe de altă parte, vă prezentăm în continuare opinia Ministerului Finanțelor cu privire la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 296/2020, pentru a fi comunicată structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau îndrumarea dumneavoastră.

Art. 4 alin (1) și (2) din Codul fiscal, statuează că „(1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră În vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an”.

În raport de aceste prevederi rezultă, pe de o parte, că intervențiile legislative asupra Codului fiscal se realizează prin lege, iar pe de altă parte, că aceste intervenții intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, în situația prevăzută la alin. (1), respectiv cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, în ipoteza reglementată de alin. (2) al art. 4 din Codul fiscal.

În privința alin. (1) al art. 4, opinăm că acesta instituie obligația respectării unui termen de minimum de 6 luni, fără a stabili o dată concretă de intrare în vigoare a modificărilor/ completărilor ulterioare, de unde rezultă că stabilirea unei astfel de date reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului.

În aceste condiții, considerăm că pentru acele prevederi legale care nu se regăsesc la art. VIl din Legea nr. 296/2020 și care nu intră nici sub incidența alin. (2) al art. 4 din Codul fiscal, în lipsa unor dispoziții exprese cu privire la momentul intrării în vigoare, intrarea în vigoare se realizează la 3 zile de la data publicării, în conformitate cu prevederile art. 78 din Constituția României, republicată, potrivit cărora “Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

În această abordare, prevederile aflate în discuție nu se pot subsuma prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, care au în vedere o perioadă prealabilă datei de intrare în vigoare și nu o dată certă pe care legiuitorul ar fi trebuit să o marcheze prin indicarea unui termen expres de intrare în vigoare.

Cu alte cuvinte, dacă legiuitorul ar fi dorit ca normele vizate să nu iasă de sub incidența art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, ar fi putut să prevadă un termen expres de intrare în vigoare, în acord cu dispozițiile mai sus indicate, dar nu mai mic de 6 luni. Prin modul de redactare a art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, care utilizează noțiunea de “minimum de 6 luni”, rezultă că nu ne aflăm în prezența unui termen determinat sau determinabil în măsură să genereze efecte juridice, întrucât această prevedere nu indică un termen concret de intrare în vigoare.

În lipsa unei astfel de reglementări și pentru a da eficiență/aplicabilitate normei în discuție, în acord cu principiul aplicării imediate a legi, se poate aprecia că termenul de intrare în vigoare este cel de 3 zile prevăzut de art. 78 din Constituție, având în vedere că în cuprinsul actului normativ nu s-a prevăzut o altă dată ulterioară.

A considera că în astfel de situații precum cele supuse analizei nu ar deveni incident art. 78 din Constituție, ar însemna în fapt o lipsire de certitudine a normei fiscale și o ducere în derizoriu a acesteia. Mai mult, ar putea genera o aplicare neunitară a normelor fiscale antrenând riscul aplicării acestora la termene diferite, stabilite de aplicant și nu de legiuitor, singurul abilitat să stabilească data intrării în vigoare.

Referitor la depunerea rapoartelor de evaluare potrivit modificărilor aduse alin. (6) al art. 460 din Codul fiscal prin pct. 197 din Legea nr. 296/2020, prin care se actualizează valorile impozabile a clădirilor aceasta se realizează în

baza valorii rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

Cu titlu de exemplu, în cazul persoanelor juridice care şi-au actualizat valoarea impozabilă a clădirilor și au depus rapoarte de evaluare în anul 2018, privind valoarea imobilului la data de 31.12.2017, actualizarea valorii impozabile a clădirilor, conform art. 460 alin. (6), se va face prin depunerea unui nou raport de evaluare, pentru anul 2023, privind valoarea imobilului la data de 31.12.2022, fără a mai fi obligatorie depunerea unui nou raport de evaluare pentru anul 2021.

Același principiu se aplică și în cazul persoanelor juridice care au depus rapoarte de evaluare în anul 2019 și în anul 2020, privind valoarea imobilului la data de 31.12.2018 respectiv la data de 31.12.2019, actualizarea valorii impozabile urmând a se realiza prin depunerea unui nou raport de evaluare, pentru anul 2024, respectiv pentru anul 2025.

De asemenea, în ceea ce privește interpretarea prevederilor legale referitoare la perioada la care contribuabilii au obligația actualizării valorii impozabile a clădirilor, considerăm că această actualizare se poate realiza și mai devreme de 5 ani, atât în cazul prevederii de le alin. (1) it. a) al art. 458 cât și al prevederii de la alin. (6) al art. 460 din Codul fiscal. Astfel, în opinia noastră, potrivit acestor prevederi legale, actualizarea valorii impozabile în baza unui raport de evaluare trebuie realizată cel puțin dată la 5 ani, fără a se interzice actualizarea mai devreme de acest termen.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate